"APROXIMACIÓ ALS LÍMITS NATURALS DE LA VEGUERIA DEL PENEDÈS: ANNEXOS", Josep Olivella.