Trasllat de competències de les Diputacions a les Vegueries, Enric Ases

CONFERENCIA OBERTA PER UNA VEGUERIA  PENEDÈS - Llorenç del Penedès – 4/10/08

 

TRASLLAT DE COMPETENCIES DE LES DIPUTACIONS A LES VEGUERIES
Enric Ases


 

En la introducció del PLA D’ACTUACIÓ DEL MANDAT 2004-2007 de la DIPUTACIÓ DE BARCELONA,  ens plau llegir, també,  que “Res del que pugui fer la societat no ho ha de fer l’Administració, res del que pugui fer un nivell pròxim d’Administració no ho ha de fer un altre de més llunyà”. És l’ideari del federalisme “de baix a dalt”, un dels principis del primer catalanisme i del municipalisme català.

 

Aquest principi de subsidiarietat, defensat per en Lluis Mª Xirinacs, ha estat associat, entre d’altres, a les idees de divisió dels poders, de respecte a les identitats i a la diversitat, si bé també a l' eficiència i a la solidaritat.
 

L’Estatut de Catalunya, aprovat pel Parlament de Catalunya el 30 de setembre de 2005 i per llei, al Congrés dels Diputats el 30 de març de 2006, estableix, en concret als art. 85, 90, i 91, la creació de les vegueries, si bé no fixa el nombre de les mateixes; concreta que aquestes, com a govern local, tenen la naturalesa territorial i gaudeixen d’autonomia per a la gestió dels seus interessos; que el seu govern correspon al Consell de Vegueria; i finalitza concretant que els consells de vegueria substitueixen les diputacions.
 

Malgrat les afirmacions fetes pel PSC dient que les vegueries són intranscendents, (oblidant l’actual gran quantitat de competències i serveis que són responsabilitat de les actuals Diputacions, com són entre d’altres les que ara jo esmento gairebé de memòria i sense pretendre fer-ne una relació ni exacta ni precisa:   

 

Suport a les infraestructures, urbanisme i habitatges;
Arranjament camins rurals i locals
Instal•lacions esportives i actes esportius ;
Salut pública i Consum
Benestar social
Cultura i educació
Biblioteques i Servei de Bibliobús
Medi Ambient.
Espais Naturals amb Estudis i projectes mediambientals;
Plans de protecció contra incendis en les Urbanitzacions;
Desenvolupament econòmic
Igualtat i Economia
Comerç
Actes culturals dins de la natura;
Recuperació de zones d’interès turístic local;
Senyalització turística;
Suport jurídic;
etc.
 
 

Més tot el conjunt d’ajudes, projectes, i assesorament  sobre els ajuntaments que vingudes des d’un organisme amb capacitat de govern, amb un control més proper i una visió territorial àmplia,  podria constituir una millora de la aportació, sens dubte positiva, que fins ara  ha dut a terme la Diputació de Barcelona.

 

Cal tenir en compte que tot aquest entramat legal de traspàs de funcions i serveis de les Diputacions als Consells de Vegueries, requereix  l’aprovació d’una nova llei del Governs Locals de Catalunya, així com la reglamentació de totes aquelles formes legals per a fer possible una adequada, i ordenada transició de tots els serveis de les diputacions a les vegueries.
 

No podem oblidar que les dades de població de l’Àmbit Metropolità son, l’any 2.007, de 4.856.579 habitants, cosa que representa el 67’35% del total de la població de Catalunya, amb un total de 7.210.508 habitants, dades, aquestes, que donen clara idea del risc d’una metròpolis excessivament expansiva.
 

Sortint al pas de declaracions interessades  d’algun dels actuals presidents de les Diputacions de Barcelona i de Tarragona, cal donar un clar missatge a la població, entre d’altres qüestions, posant de manifest que les vegueries no representen cap augment de la despesa pública.

El que sí que cal és que els components del Consell de Vegueria no siguin designats pels partits politics, com a resultat indirecte d’unes  eleccions municipals, sinó que s’elegeixin directament, pels votants de cada Vegueria. Cal, per tant, la elaboració d’una llei electoral que ho permeti, ja que no es difícil d’entendre que els/les ciutadans/ciutadanes volen elegir, directament, aquelles persones, del propi territori, que creguin que poden administrar millor tota la planificació dels serveis que necessitin, fent factible l’aplicació d’una autentica Democràcia Participativa, alhora més propera i més eficaç, l’aplicació dels recursos econòmics, i dels serveis, que els corresponguin.

 

O sigui, tot el contrari de les actuals Diputacions, que contemplen la possibilitat de la seva divisió i la migració envers els Consells de Vegueria. Tenen com a punt de partida la regió, com administració de segon grau, dins l’administració local; però són constituïdes a través d’una elecció indirecta i una acció totalment opaca. Alhora plantegen l’adaptació dels actuals 4 àmbits provincials, a les futures set regions, embrions de les set vegueries i que precisament el Govern va desplegant per mitjà dels corresponents Decrets.

 

No podem oblidar que dels quasi 1.200 milions d’euros que l’Estat Espanyol i la Generalitat de Catalunya destinen a les quatre diputacions catalanes, una quantitat propera als 1.000 milions, és la que rep la Diputació de Barcelona. I no costa gens entendre, ans al contrari, les reticències i entrebancs que els seus actuals gestors posen per a dificultar l’aprovació de la Vegueria del Penedès, perquè, junt amb la pèrdua d’una bona part del seu actual poder i control polític en una àmplia zona del territori, també veuen perillar totes les decisions que fins ara els ha permès resoldre, des dels despatxos oficials allunyats territorialment i sense cap consulta,  importants problemes;  i compromisos, de serveis i d’infraestructures que han estat desviats, en aquest cas concret, al Penedès.

 

Per altra banda la creació, i enfortiment en les competències, de l’Àrea Metropolitana, composta per 36 municipis i amb 4 milions d’habitants, i amb una inversió prevista de 25.000 d’euros, ja representa, per si mateixa, un fort contrapoder enfront el Govern de la Generalitat.

 

Per tot això cal fer ús del seny i del diàleg, deixant de banda la prepotència que es va convertint en practica i norma dels governants, els quals massa sovint s’obliden que han estat elegits pel poble, i que per tant estan al servei del poble, i no per servir-se’n del poble.