Moció al ple de l'Ajuntament Vilafranca del Penedès 20-07-2010 - aprovada per unanimitat


MOCIÓ QUE PRESENTA LA PLATAFORMA PER UNA VEGUERIA PRÒPIA SOBRE L’APROVACIÓ DE L’ESMENA QUE ESTABLEIX LA INCORPORACIÓ DE LA VEGUERIA PENEDÈS EN LA LLEI SOBRE VEGUERIES.

Atès que el passat dia 14 de juliol el Parlament de Catalunya va aprovar per unanimitat l’Àmbit funcional de planificació del Penedès.

Atès que precisament la preexistència d’un àmbit funcional de planificació és un dels requisits que s’havien establert per tal de poder tenir vegueria.

Atès que en aquest moment s’ha salvat aquest obstacle i per tant el Penedès està en les mateixes condicions que la resta.

Atès que el Parlament de Catalunya ha decidit seguir el procediment d’aprovació de la llei de vegueries malgrat que la recent sentència del Tribunal Constitucional fixava la impossibilitat que les noves vegueries fossin discrepants amb les delimitacions actuals de les províncies.

Atès que si s’aprova la llei serà de difícil aplicació degut a l’esmentada sentència del Tribunal Constitucional i per tant caldrà efectuar-hi modificacions substancials.

Atès que, encara que no sigui d’immediata aplicació total o parcial, la llei de vegueries deixarà fixada la organització actual i futura de Catalunya, instituint unes vegueries d’establiment immediat i unes altres a incorporar quan les circumstàncies ho permetin.

Atès que, a part de la del Penedès, hi ha altres vegueries que també suposen una superació dels límits provincials actuals i per tant no seran d’immediata aplicació.

Atès que en els darrers anys s’ha realitzat un esforç molt important de la societat civil per l’assoliment de la Vegueria Penedès, que ha rebut el suport d’un 88 % dels ajuntaments, que representen el 92% dels habitants, dels quatre Consells Comarcals i una innombrable quantitat d’adhesions d’entitats i persones.

Atès que en la Llei de Vegueries que es portarà al ple del 28/29 de juliol, s’establiran les vegueries en què s’organitzarà Catalunya en el present i en el futur, i que les que no entrin en la redacció de l’actual llei requeriran en el seu moment de grans esforços tant de la societat com dels ajuntaments afectats per tal d’incorporar-les.

Atès que tota aquesta feina ja s’ha fet al Penedès, havent-se rebut prou i sobrats suports per tal que la Vegueria Penedès s’inclogui ja a la llei actual, i per tant seria una falta de respecte a la veu del territori si això no es fos així, i més tenint en compte que les altres vegueries que s’inclouen a la llei no han rebut aquest suport unànime.  

Per tot l’exposa’t, els grups que plantegen aquesta moció DEMANEN al ple de la Corporació que es prengui l’acord de sol·licitar amb la màxima urgència a tots els grups representats en el Parlament de Catalunya que en la tramitació de la Llei de Vegueries s’accepti l’esmena segons la qual s’incorpora la Vegueria Penedès en la relació de Vegueries que configurarà el nostre país.

Vilafranca del Penedès, 19 de juliol de 2010

Plataforma per una Vegueria Pròpia
Carrer de l’Escorxador 19-21
08720 Vilafranca del Penedès
www.vegueriapenedes.cat