10 raons de qualitat - P. 5, Unitat econòmica i social, Pep Quelart

Deu raons de qualitat
Ponència 5

Unitat econòmica i social

 

Pep Quelart
Advocat. Màster en Dret Marítim i dels Transports.

 

Ara com ara, hom coneix i reconeix l’existència d’un territori, amb una comunitat, anomenada Penedès. Donat que el Penedès existeix, per què, doncs, ens cal ésser Vegueria?

 

L’Alt Penedès, l’Anoia, el Baix Penedès i el Garraf (referenciats a partir d’ara com a AP, A, BP i G, respectivament) tenim una pròpia identitat, història, cultura, economia, territori i molts altres àmbits específics. El Penedès té uns recursos naturals equilibrats, amb terres de conreu, zones forestals, platges i també recursos amb valor social i econòmic com explotacions industrials i mercantils, ports, comunicacions, turisme, etc. Aquesta especificitat i diversitat ha possibilitat el desenvolupament d’un ecosistema social i econòmic amb dues característiques principals: la complementarietat i l’equilibri, tot i les evidents mancances. Aquest ecosistema de recursos subjacents, i els fins ara implementats, és una rara avis d’un altíssim valor potencial en el panorama de l’anomenada geografia política i econòmica comparada, i el seu desenvolupament i explotació sostenible, és l’única manera de garantir-ne el futur.

 

Fem, però, una anàlisi de dades il•lustratives extretes de la mateixa font, les oficials i més recents publicades per l’Institut d’Estadística de Catalunya. En dades de l’any 2001, la població laboral activa (majors de 16 anys) ocupada ens dóna uns registres amb una oscil•lació màxima de tres punts en els territoris de la possible Vegueria  , entre el 58% del BP i el 61% de l’A; i igualant marques l’AP i el G, ambdues amb 59%. Pel que fa a l’activitat mercantil, prenent com a referència els establiments majoristes establerts a la vegueria, en trobem 444 a l’AP; 394 a l’A; 221 al BP; i 462 al G. Les fires que s’organitzen el 2004 a la vegueria són: 6 a l’AP; 10 a l’A; 2 al BP; i 4 al G. El parc automobilístic de la vegueria el 2003 constava, per cada mil habitants: de 650 vehicles a l’AP; 599 a l’A; 559 al BP; i 491 al G. Aquestes dades, i l’observació empírica, ens permeten veure l’existència d’un sistema de desenvolupament econòmic harmonitzat. Els desplaçaments del lloc de residència al de treball ens donen resultats negatius molt alts en les quatre comarques i posen de manifest que els desplaçaments majoritaris per a anar al lloc de treball es realitzen de dins a fora de la vegueria, pel dèficit intern de llocs de treball. Igualment, en educació, hi ha altes taxes negatives degudes als desplaçaments del lloc de residència al centre docent en les quatre comarques, tot evidenciant un dèficit de centres d’ensenyament superior, que obliga a fer desplaçaments fora de la vegueria  per a realitzar aquest tipus de formació. Pel que fa a la renda bruta familiar disponible per habitant, en dades de l’any 2000, és quantifiquen en 10.600 € a l’AP; 10.200€ a l’A; 10.700€ al BP; i 10.600€ al G; mentre que al Barcelonès és de 11.400€; i al Gironès, única zona comparable amb els recursos naturals i potencials del Penedès, és de 12.900€. Les dades dels moviments dels vaixells de mercaderies del principal port del Penedès, el de Vilanova, el 2004 són molt significatives: transport de passatgers quasi inexistent; no hi ha comerç de cabotatge (rutes mercantils fixes); i pel que fa a les mercaderies estibades: 43.189 minses tones embarcades i 135.838 tones desembarcades, la gran majoria de Gross Tonage (granel), material no manufacturat i de poc valor afegit, amb paritat entre el comerç amb destí dins la Unió Europea i fora. L’únic sistema de transport de mercaderies dins de la vegueria, i l’àmpliament majoritari cap enfora, és el rodat per carretera, el més ineficient. És evident la falta de connexions (per donar servei) a les grans infrastructures que travessen el territori, com autopistes, xarxa de tren, xarxa de dades, etc.

 

L’anàlisi d’aquestes dades exemplificatives de la situació econòmica i social de la vegueria posa en evidència una similitud estructural, de potencialitats i de mancances, diferent d’altres vegueries. Per tant, no pretenem tan sols  recuperar la nostra història, sinó que tenim unes iguals necessitats de planificació política. Així la Vegueria ens permetria una millor gestió administrativa: incrementant els llocs de treball dins de la vegueria i els centres d’educació superiors tot disminuint desplaçaments innecessaris cap a fora; canviant les mercaderies estivades al port de Vilanova, reduint les de Gross Tonage i augmentant les manufacturades-containeritzades amb més alt valor afegit, més pròpies d’un port d’aquestes dimensions; fent i adaptant infrastructures per a servir el territori i no tan sols patint-ne el seu pas (obrint entrades i sortides a les autopistes ja construïdes, millorant i obrint estacions de tren, interconnectant els territoris amb xarxes de fibra òptica de transmissió massiva de dades, interconnectant els territoris amb xarxes de transport públic de mercaderies i de  persones), entre d’altres necessitats.

 

Aquesta noble aspiració no és solament estratègicament imprescindible, sinó que a més, ens possibilitarà fer unes polítiques específiques adaptades a aquest territori. La nostra Vegueria té molta feina a fer.
 

Per comoditat de llenguatge, ens avancem a usar el terme “vegueria”, com si ja fos un fet, per referir-nos a  l’’ambit  territorial concret  que abastaria la  possible Vegueria Penedès  que reinvindiquem.

 

Aquest ecosistema de recursos subjacents, i els fins ara implementats, és una rara avis d’un altíssim valor potencial en el panorama de l’anomenada geografia política i econòmica comparada.