Albert Tubau (ADEG), intervenció al Parlament de Catalunya, compareixença Àmbit Penedès, 21.04.2010

Compareixença de l’Associació d´Empresaris de l´Alt Penedès, Baix Penedès i el Garraf a la Comissió de Política Territorial del Parlament de Catalunya
21 d’abril de 2010


Senyores diputades, senyors diputats.
L'Associació d'Empresaris de l'Alt Penedès, el Baix Penedès i el Garraf és una organització empresarial de base associativa, de règim assembleari i de lliure afiliació, que representa el conjunt de l'empresariat del seu àmbit intercomarcal. L'Associació és independent i té un caire multisectorial i plural.
 L'ADEG és una entitat que manté un compromís amb el seu entorn social i econòmic i que entén com a prioritari el progrés del territori, en tant que beneficia el conjunt de ciutadans i entitats que hi conviuen i garanteix el futur de les activitats que s'hi desenvolupen.
 L'ADEG té com a objectiu fonamental el foment de l'activitat econòmica i el desenvolupament del teixit empresarial de l'entorn.   
La Junta Directiva, el  President, i jo en el seu nom, agraïm l´oportunitat de poder compareixer avui  davant la Comissió de Política Territorial del Parlament de Catalunya que debat sobre la Proposició de llei de reconeixement del Penedès com a àrea funcional de planificació i la Proposició de llei de  modificació de l’article 2 de la Llei 1/1995  i de l’article 12 de la llei 23/1983. 
A la tardor de l´any 2006 ,l´ADEG formalitzava  la seva adhesió a la Plataforma per una Vegueria Pròpia ,en decidit suport a  la creació d´una futura vegueria del Penedès. Amb aquest gest  l´ADEG posava de manifest la seva voluntat de ser coherent amb un projecte comú  que , convençuts del seu inqüestionable arrelament en el passat, disposa d´unes magnífiques possibilitats de projecció en el futur. Alhora, entenem que l´organització territorial de Catalunya contemplada al nou Estatut, on es perfila la divisió en vegueries, ha  de constituir una magnífica oportunitat per racionalitzar , agilitzar i simplificar els processos administratius que repercuteixen sobre les interrelacions econòmiques. Apuntalem la nostra  vocació i convicció penedesenca sobre dos elements que considerem essencials: el  de la identitat i el de l´eficiència. El de la identitat perquè creïem que aquest es un territori compacte, amb especificitats pròpies , una història i uns reptes comuns i amb voluntat de preservar la seva personalitat, lluny dels uniformismes que poden derivar-se de la pertinença a una regió metropolitana amb més de quatre milions i mig d´habitants. Una macroregió que pot induïr fàcilment a generar importants desequilibris vers la resta del propi país ,i alhora, pot convertir-se en un model de gestió altament ineficient.  El de l´eficiència seria el segón dels elements que considerem  determinants.  Des de l´ADEG ,entenem que es del tot indispensable que la gestió dels recursos , capacitats i necessitats del territori es puguin gestionar des d´organismes i administracions properes als ciutadans i als agents econòmics.  En definitiva, acceptar que els nivells d´eficiència en la gestió del territori són i han de ser directament proporcionals  als principis de proximitat. En l´escenari d´un context de país, volem  un Penedès fort , ben articulat , que permeti racionalitzar eficaçment  fluxos de riquesa i nivells de renda, interrelacionant la regió metropolitana i les comarques del sud. Cal que el Penedès assumeixi el rol de vertebrar una regió que sigui coixí de compensació, i al mateix temps actuar de vasos comunicants per assegurar  sinergies entre dues regions d´un pes específic econòmic inquestionable com ho són els àmbits del Camp de Tarragona  i l´àmbit metropolità de Barcelona.  Un repàs històric a les vicissituds del Penedès com a unitat territorial, posen de manifest que totes les ordenacions establertes a partir de 1716 han esat poc respectuoses amb aquesta realitat geogràfica, social i econòmica. La nova vegueria del Penedès, amb més de 400.000 persones i una superfície d´uns 2.000 km² representa una massa crítica necessària i suficient per ajudar a reequilibrar el territori i impulsar projectes econòmics i empresarials propis. Aquesta unitat contribuiria , sens dubte, a assolir uns índex d´eficiència superiors als de la suma de les individualitats, tot  incentivant l´intercanvi, l´estalvi , les activitat comercials i productives, les accions formatives i les oportunitats laborals. La capacitat i la possibilitat de decidir sobre els grans reptes que té plantejat el país en general, i les nostres comarques en particular, ens engresquen a seguir insistint en la necessitat de disposar d´organismes de participació propis. Administracions properes  que  puguin gestionar amb èxit l´assignació i  l´ús dels recursos públics i orientar-los a la millora dels serveis  , les infrastructures i plans de mobilitat que permetin articular el territori.    Les línies estratègiques de futur han de ser debatudes i decidides dins el propi Penedès, en consens lògic i necessari amb el govern de la  Generalitat com  a administració superior. 
El desembre de 2007, la comissió de Política territorial d´aquest Parlament va aprovar l´Àmbit de Planificació  del Penedès, una figura que   havia de ser el pas previ al reconeixement de la vegueria del Penedès. La coherencia funcional apuntaria a una correspondència directe entre àmbits de planificació i vegueries. La mateixa coherència, i la voluntat inequívoca que deriva del suport de bona part de les administracions públiques de les comarques de l´Alt Penedès, part de l´Anoia, Baix Penedès i el Garraf, que representen al 90% de la població d´aquest territori, a més d´un bon  nombre d´associacions empresarials, sindicals, associatives, col·legis professionals   i múltiples adhesions a títol individual.  Tot això no es casual. Cada cop més, entitats, organismes i activitats de tota mena contemplen les comarques del Penedès, el Garraf i part de l´Anoia, com escenari  de treball. Un fet que obeeix al reconeixement d´unes necessitats,  unes problemàtiques i unes oportunitats comunes. En tenim molts  exemples : partits polítics, sindicats de treballadors, entitats esportives, el Col·legi d´Enginyers Tècnics Industrials, l´Institut d´Estudis Penedesencs, mitjans de comunicació, la Mancomunitat de Municipis o la pròpia ADEG entre altres. Aquesta realitat organitzativa avança en paral·lel  a una creixent mobilitat dels seus habitants. Mobilitat per raons laborals, comercials, econòmiques , culturals o lúdiques dins l´àmbit d´aquest territori. En aquesta articulació hi veiem el reconeixement explícit d´entendre el Penedès com un lloc i una causa comuna ; però també la percepció d´unes oportunitats que de ben segur poden incrementar la nostra competitivitat territorial. L´index ADEG de competitivitat corresponent a l´any 2009 visualitzava una creixent cohesió del Penedès i identificava importants pols de desenvolupament i infrastructures que han de permetre  futurs reptes en el camp de la innovació i el desenvolupament tecnològic. Oportunitats de creixement que ,reiterem, han de ser gestionats des del propi territori. Disposem de factors i  eines importants : infrastructures comunicatives, el port, una oferta turística sòlida, un potent sector vitivinícola, empreses tecnològiques d´alt valor afegit, la Universitat Politècnica de Catalunya ...
No reneguem de  les oportunitats de viure prop d´una àrea metropolitana forta, però el nostre model de país s´emmarca en els valors de l´equilibri i les singularitats territorials. El Penedès ha de ser una àrea frontissa entre-  com diun els nostres mariners - el llevant i el garbí ,i també, entre la Mediterrània i la Catalunya interior. Un territori permeable que contribueixi a articular el país , integrant vells i nous sectors econòmics, salvaguardant i respectant les seves voluntats i particularitats. Un Penedès equilibrat i solidari que es gestioni des de la proximitat. Per això apostem per la futura vegueria del Penedès, perquè la història, el present i la voluntat de continuar essent ho fan del tot necessari.   
Així doncs, subcrivim  el posicionament favorable de l´ADEG a les dues Proposicions de llei  que s´estant debatent en aquest Parlament, apostant per  l´Àrea Funcional de Planificació, com a pas previ a la creació de la Vegueria del Penedès.
Si aquest edifici simbolitza la màxima expresió de la voluntat i la representativitat de la ciutadania, l´ADEG trasllada avui aquí el seu testimoni de que les comarques de l´Alt Penedès, part de l´Anoia, Baix Penedès i el Garraf , han manifestat  reiteradament - a través del posicionament de les seves institucions locals i comarcals , i bona part d´alló que en diem la societat civil - la seva voluntat d´esdevenir  futura Vegueria del Penedès. No s´entendria que la nostra màxima institució ignorés aquesta voluntat unànime i l´esforç de mobilització constant que ha generat aquest territori en els darrers anys.
Moltes gràcies.